Persbericht

Investeer in een gezonde samenleving

By  | 

Met deze oproep aan het komende kabinet en in het bijzonder de nieuwe Minister van VWS presenteert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag ‘De Zorgagenda voor een gezonde samenleving’. Deze Zorgagenda bevat zes kernopgaven met bouwstenen voor een visie op een gezonde samenleving. De RVS gaat de komende tijd met adviezen rondom deze kernopgaven het nieuwe kabinet en de Staten Generaal verder adviseren.

Zorgkosten zien als investeringen

Investeringen in zorg en hulp worden gezien als kostenpost en meestal uitgedrukt in percentages van het nationaal inkomen. Door deze eenzijdige focus, aldus de RVS, worden de opbrengsten van zorg en hulp miskend. Door investeringen in zorg en hulp kunnen veel mensen blijven meedoen, hebben we over het algemeen een goede kwaliteit van leven met zo veel mogelijk gezonde levensjaren. En ook economisch is de zorg van belang. De zorgsector is immers de grootste werkgever van ons land.

Pauline Meurs, voorzitter van de RVS: “Een goede gezondheid is een kostbaar goed. In het publieke debat en in het beleid gaat het bijna altijd over wat het de samenleving in euro’s kost. Deze eenzijdige focus op kosten betekent dat bezuinigingen en efficiencywinst leidende beginselen zijn geworden. Kernproblemen zoals de grote verschillen in gezondheid tussen arm er rijk, het vertrouwen op de expertise van professionals waar dat echt nodig is of het een plaats geven van nieuwe technologie in de zorg lossen we daar niet mee op”.

Veel breder dan zorg alleen

Investeren in een gezonde samenleving richt zich volgens de RVS op veel meer aspecten dan alleen de zorgsector en het sociale domein. “Gezondheidswinst is ook te behalen met een fijn huis, een leuke baan, een goede school, een prettige buurt”, aldus Meurs. “Er moet veel meer aandacht zijn voor bijdragen die andere sectoren aan volksgezondheid leveren. Natuurlijk komt de financiële vraag dan op tafel: wie doet welke investering, bij wie valt er vervolgens geld vrij en waar wordt dat benut?”. Lastige vragen, zeker wanneer maatschappelijke opbrengsten niet of nauwelijks feitelijk aantoonbaar zijn.

Maar wel noodzakelijke vragen die een antwoord verdienen wil het perspectief – een gezonde samenleving voor iedereen – leidend worden.

Werk aan de winkel

In De Zorgagenda voor een gezonde samenleving stelt de RVS dat zorg en hulp in Nederland van hoog niveau zijn, maar ook dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst van de verzorgingsstaat. De onderlinge solidariteit staat onder druk en zorgprofessionals voelen zich beknot in hun ruimte voor professioneel-verantwoordelijk handelen. Het wantrouwen dat burgers en zorgprofessionals ervaren, lijkt almaar groter te worden. Dit terwijl juist onderling vertrouwen één van de belangrijkste pijlers is onder een gezonde samenleving.

%d bloggers liken dit: